استخدام کارشناس فروش 1395
اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
سال تولد (*)
ورودی نامعتبر
محل تولد (*)
ورودی نامعتبر
محل سکونت (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل (*)
ورودی نامعتبر
شغل همسر (در صورت تاهل)
ورودی نامعتبر
تعداد فرزندان پسر
ورودی نامعتبر
تعداد فرزندان دختر
ورودی نامعتبر
شعل پدر (*)
ورودی نامعتبر
آخرین مدرک تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
قد (*)
ورودی نامعتبر
وزن (*)
ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل آدرس
ورودی نامعتبر
شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس ضروری (*)
ورودی نامعتبر
شماره ثابت (*)
ورودی نامعتبر
   
وضعیت نظام وظیفه
مخصوص آقایان
ورودی نامعتبر
علت معافیت
ورودی نامعتبر
   
سوابق شغلی
آیا اکنون مشغول به کار هستید؟ (*)
ورودی نامعتبر
شغل اول
نام سازمان یا شرکت (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس
ورودی نامعتبر
سمت / سغل
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان
ورودی نامعتبر
آخرین دریافتی
ورودی نامعتبر
علت ترک کار
ورودی نامعتبر
شغل دوم
نام سازمان یا شرکت (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس
ورودی نامعتبر
سمت / سغل
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع
ورودی نامعتبر
آخرین دریافتی
ورودی نامعتبر
علت ترک کار
ورودی نامعتبر
شغل سوم
نام سازمان یا شرکت (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس
ورودی نامعتبر
سمت / سغل
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان
ورودی نامعتبر
آخرین دریافتی
ورودی نامعتبر
علت ترک کار
ورودی نامعتبر
شغل چهارم
نام سازمان یا شرکت (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس
ورودی نامعتبر
سمت / سغل
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان
ورودی نامعتبر
آخرین دریافتی
ورودی نامعتبر
علت ترک کار
ورودی نامعتبر
شغل پنجم
نام سازمان یا شرکت (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس
ورودی نامعتبر
سمت / سغل
ورودی نامعتبر
تاریخ شروع
ورودی نامعتبر
تاریخ پایان
ورودی نامعتبر
آخرین دریافتی
ورودی نامعتبر
علت ترک کار
ورودی نامعتبر
   
سوابق آموزشی (آموزش های حرفه ای)
سابقه 1
نام دوره
ورودی نامعتبر
مدت زمان دوره
ورودی نامعتبر
مرکز یا موسسه
ورودی نامعتبر
مهارتهای کسب شده
ورودی نامعتبر
سابقه 2
نام دوره
ورودی نامعتبر
مدت زمان دوره
ورودی نامعتبر
مرکز یا موسسه
ورودی نامعتبر
مهارتهای کسب شده
ورودی نامعتبر
سابقه 3
نام دوره
ورودی نامعتبر
مدت زمان دوره
ورودی نامعتبر
مرکز یا موسسه
ورودی نامعتبر
مهارتهای کسب شده
ورودی نامعتبر
سابقه 4
نام دوره
ورودی نامعتبر
مدت زمان دوره
ورودی نامعتبر
مرکز یا موسسه
ورودی نامعتبر
مهارتهای کسب شده
ورودی نامعتبر
سابقه 5
نام دوره
ورودی نامعتبر
مدت زمان دوره
ورودی نامعتبر
مرکز یا موسسه
ورودی نامعتبر
مهارتهای کسب شده
ورودی نامعتبر
   
مهارت ها
مهارت 1
نوع مهارت
ورودی نامعتبر
سطح مهارت
ورودی نامعتبر
کاربرد مهارت
ورودی نامعتبر
مهارت 2
نوع مهارت
ورودی نامعتبر
سطح مهارت
ورودی نامعتبر
کاربرد مهارت
ورودی نامعتبر
مهارت 3
نوع مهارت
ورودی نامعتبر
سطح مهارت
ورودی نامعتبر
کاربرد مهارت
ورودی نامعتبر
مهارت 4
نوع مهارت
ورودی نامعتبر
سطح مهارت
ورودی نامعتبر
کاربرد مهارت
ورودی نامعتبر
   
هدف از انتخاب این شغل (*)
ورودی نامعتبر
ميزان درآمد مورد انتظار خود را اعلام نمائيد:
یکسال آینده (زیال) (*)
ورودی نامعتبر
سه سال آینده (ریال) (*)
ورودی نامعتبر
پنج سال آینده (ریال) (*)
ورودی نامعتبر
از چه تاريخي مي توانيد مشغول به كار شويد؟ (*)
ورودی نامعتبر
   
سه نفر از افرادي كه شما را به خوبي مي شناسند و هيچگونه نسبت فاميلي با شما ندارند را ذكر نمائيد
نفر اول
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
مدت آشنایی (*)
ورودی نامعتبر
نشانی محل کار (*)
ورودی نامعتبر
تلفن تماس (*)
ورودی نامعتبر
نفر دوم
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
مدت آشنایی (*)
ورودی نامعتبر
نشانی محل کار (*)
ورودی نامعتبر
تلفن تماس (*)
ورودی نامعتبر
نفر سوم
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
مدت آشنایی (*)
ورودی نامعتبر
نشانی محل کار (*)
ورودی نامعتبر
تلفن تماس (*)
ورودی نامعتبر